Blog Groep Caenen over vastgoed, beleggen, investeren in immobiliën

Nog nooit zoveel woningen en appartementen verkocht.

18-04-2016 - De no­ta­ris­sen kre­gen in het eer­ste kwar­taal van 2016 een re­cord­aan­tal vast­goed­trans­ac­ties te ver­wer­ken.

De No­ta­ris­ba­ro­me­ter no­teer­de in het eer­ste kwar­taal van 2016 het groot­ste aan­tal vast­goed­dos­siers sinds de lan­ce­ring van de ba­ro­me­ter in 2007. ‘Dit heb­ben we nooit eer­der ge­zien. Er zijn 10 pro­cent meer dos­siers dan in het vier­de kwar­taal van 2014. Toen haast­ten de Vla­min­gen zich om te an­ti­ci­pe­ren op de in­voe­ring van de min­der gulle woon­bo­nus vanaf 2015’, stelt no­ta­ris Bart Van Op­stal vast.

Er zijn in het eer­ste kwar­taal van dit jaar 10 pro­cent meer vast­goed­trans­ac­ties ge­re­gi­streerd dan in het vier­de kwar­taal van 2014, het vo­ri­ge re­cord­kwar­taal.

Het panel van 17 vast­goed­ex­perts van De Tijd in de Vast­goed­gids van za­ter­dag laat geen twij­fel be­staan over de oor­zaak van de storm­loop. De vraag naar wo­ning­vast­goed wordt in de eer­ste plaats extra ge­sti­mu­leerd door de on­ge­woon lage hy­po­the­cai­re rente. De vaste rente op een le­ning over 20 jaar daal­de de voor­bije vier jaar van 5 pro­cent naar 2,8 pro­cent. De va­ri­a­be­le rente zakte zelfs naar 2,6 pro­cent. In het voor­bije kwar­taal wer­den alle laag­te­re­cords voor de rente ge­test. In en­ke­le ge­val­len leid­de dat zelfs tot een ne­ga­tie­ve rente, meld­de De Tijd eer­der.

Het feit dat de op­brengst van an­de­re be­leg­gings­vor­men (spaar­boek­jes, obli­ga­ties) zo laag ligt, lokt ook heel wat extra vast­goed­in­ves­teer­ders die wil­len kopen om te ver­hu­ren. De ex­perts wij­zen er ook op dat de groei van het aan­tal huis­hou­dens al jaren hoger ligt dan het aan­tal bouw­ver­gun­nin­gen voor vastgoed. Bo­ven­dien kan de fis­ca­li­teit op vastgoed tot nu toe nog als re­de­lijk wor­den be­stem­peld. Die rush op vastgoed leidt niet tot re­cord­prij­zen. Voor een ap­par­te­ment werd het voor­bije kwar­taal ge­mid­deld 206.399 euro be­taald. Dat is 1,2 pro­cent meer dan een jaar eer­der. Voor het re­cord moet men terug tot het derde kwar­taal van 2015. Voor hui­zen (in­clu­sief villa’s) was er zelfs een da­ling met 1,0 pro­cent tot 230.103 euro.

De ko­men­de jaren is er op de vast­goed­markt wei­nig op­waarts po­ten­ti­eel, maar ook wei­nig ri­si­co op een forse cor­rec­tie. 

Is het niet lo­gisch dat de wo­ning­prij­zen stij­gen bij een stij­gen­de vraag? Vol­gens de ex­perts zijn er rem­men­de fac­to­ren. Veel kan­di­daat-ko­pers gaan al tot het maxi­mum dat ze kun­nen lenen. Een koop­kracht­stij­ging zit er in het hui­dig eco­no­misch kli­maat niet met­een in. En vrij­wel alle ex­perts vre­zen dat er een zwaar­de­re fis­ca­li­teit voor vastgoed aan­komt. Be­lang­rijk is de evo­lu­tie van de rente. Die kan moei­lijk nog lager. Een ster­ke stij­ging zou een zeer ne­ga­tie­ve im­pact heb­ben. Maar nie­mand ver­wacht de eer­ste jaren een forse op­stoot. Daar­door is er wei­nig op­waarts po­ten­ti­eel, maar ook wei­nig ri­si­co op een forse cor­rec­tie. De ex­perts gaan voor heel 2016 uit van een ge­mid­del­de prijs­stij­ging van 1,0 pro­cent voor hui­zen en van 0,8 pro­cent voor ap­par­te­men­ten. Over een pe­ri­o­de van vijf jaar ver­wach­ten ze een stij­ging van res­pec­tie­ve­lijk ge­mid­deld 1,2 pro­cent en 1,5 pro­cent. Dat moet vol­doen­de zijn om vastgoed waar­de­vast te hou­den.

 

Bron/copyright: De Tijd - 15-04-16 klik hier om artikel te lezen.

 

 

Geschreven door Groep Caenen